นักเรียนคนเก่งของเรา เล่าเคล็ดลับเรียนดี
นางสาว เกณิกา ไพโรจน์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
นางสาว อรพิณท์ เปรมมนัสไพศาล (โบนัส)
โรเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางสาว ลักษมี แซ่เตียว ( เบีย )
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาว ปิยาภรณ์ กิจสิริอนันต์ ( ป่าน)
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาวสาว สรัลพร จัทรัตน์ ( ลูกไม้ )
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
นาวสาว พิชญา สงวนหมู่ ( แพร )
คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์